תקנון תוכנית שותפים

רקע תכנית השותפים: 

 1. Rafena רפאנא הינו מרקטפלייס/אתר מסחר מקוון למוצרי סיבידי שונים (“האתר” או “Rafena”)
 2. תכנית השותפים של רפאנא הינה מודל שיווקי בו אתם – השותפים (להלן – “האפילאייט”) – מתוגמלים בגין רכישות שמבצעים צדדים שלישיים אשר הופנו על ידכם לאתר רפאנא וזאת בדרך של הקלקה על לינק ייעודי שיצרתם במערכת האפיליאציה שלנו של אתר רפאנא. 
 3. הלינק/ים יוצב/ו באתרו של השותף או ישלחו בכל אמצעי פרסום אחרים ואשר יפנו לאתר של רפאנא (להלן – “תכנית השותפים”)
 4. מטרת תקנון זה להסדיר את כל היחסים ומסגרות שיתוף הפעולה בין רפאנא לבין ההאפילאייטים.

 

תנאי התכנית, הצהרות הצדדים והתחייבויותיהם והתחייבויות:

 1. המבוא לתקנון, נספחיו והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. אלא אם נאמר אחרת, האמור בלשון זכר בהסכם זה משמעו לשון נקבה וההיפך.
 3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצורך נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות התקנון והוראותיו.
 4. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר האפילאייט ומאשר כי אין בהתקשרותו עם רפאנא כדי להפר כל חובה או התחייבות שלו, במידה וקיימת, לשמור על סודות מקצועיים מסחריים ותעשייתיים המצויים בידיעתו או בחזקתו או כדי להפר מגבלה כלשהי על עיסוקו במידה וקיימת.
 5. האפילאייט מצהיר כי אין מבחינתו כל מניעה חוקית או חוזית להתקשר בתכנית השותפים.
 6. אין בהתקשרות על פי תקנון זה ו/או במתן ההצעה על ידי האפילאייט ו/או בקבלתה על ידי רפאנא כדי ליצור יחסי שותפות ו/או יחסי עובד מעביד. האפילאייט מתחייב בזה שלא להציג עצמו כעובד ו/או כשותף של רפאנא בכל דרך שהיא.
 7. הצטרפות לתוכנית השותפים מותנית ברישום ומילוי כל הפרטים בצורה נכונה בטופס בקשה ייעודי באתר.
 8. רפאנא שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשת הצטרפות מכל סיבה שהיא ולא תהא להאפילאייט כל טענה בעניין זה.
 9. האפילאייט לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות בתמורה או שלא בתמורה את זכויותיו במסגרת תכנית השותפים.
 10. רפאנא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותו של האפילאייט בהודעה של 24 שעות מראש ובמקרה של חריגה מהוראות תקנון זה ו/או פעילות שלא כדין ו/או פעילות בלתי לגיטימית מצידו של האפילאייט, עפ”י שיקול בלעדי הבלעדי של רפאנא, שומרת לעצמה רפאנא את הזכות לבטל התקשרות עם האפילאייט מיידית וללא הודעה מוקדמת לרבות בדרך של חסימת החשבון.
 11. האפילאייט שהתקבל רשאי להפסיק את השתתפותו בתכנית השותפים וזאת בהודעה של 48 שעות מראש למייל info@rafena.com.
 12. חל איסור חמור על האפילאייט להשתמש בלינק בצורת ספאם ולשלוח ספאם במייל, לשלוח הודעות ספאם ב-SMS או ב-WhatsApp, או לשלוח ספאם דרך כל ערוץ אחר שכוללות קישור לאתר של רפאנא. מובהר כי האפילאייט שיפעל באופן לא חוקי ולא על פי מסגרת החוק כאמור יחוייב במלוא הוצאותיה הישירות והעקיפות של רפאנא במידה ויהיו כאלה.
 13. חל איסור לשתול קוקיז קרי מחרוזות של אותיות או מספרים בצורה שאינה גלויה לגולש לשם מעקב ואגירת מידע על הגולש, או להשתמש בכל קוד אחר מלבד הקוד שקיבל האפילאייט באתר רפאנא שיגרום לאנשים להיות מחוברים שלא באופן ישיר.
 14. לאפילאייט לא תהיה כל דרישה או טענה כלפי רפאנא/לאוד לגבי תפעול תוכנית השותפים
 15. רפאנא/לאוד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תקנון תוכנית השותפים במלואו ו/או בחלקו לרבות סוג המוצרים המשתתפים בתכנית.
 16. מובהר ומוסכם בזה כי כל תביעה ו/או סכסוך משפטי בקשר לתכנית השותפים ו/או בקשר לתקנון זה לרבות פרשונותו, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים שבעיר תל אביב, ולבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית.

 

זהות האפליאייט/ים

 1. האפילאייט יכול להיות עוסק מורשה או חברה או אדם פרטי ובלבד שהמדובר הכשיר לביצוע פעולות משפטיות לפי חוק הכשרות המשפטית (אינו חסוי/ פסול דין/ מונה לו אפוטרופוס). במקרה של פעולה מצד אדם חסוי ו/או פסול דין ו/או אדם שמונה לו אפוטרופוס לא תהיה נפקות להתקשרות.
 2. האפילאייטים שהינם אנשים פרטיים מחוייבים בהעברת צילום תעודת זהות ואסמכתאות לפעילות ברשתות חברתיות והוכחה על היעדר פרופיל פיקטיבי. האפילאייטים שהינם עוסקים ו/או חברות מחוייבים בהעברת תעודות העוסק שלהם לרבות אישור ניהול ספרים ו/או תעודות התאגדות לפי העניין.

 

תשלום עמלות.

 1. הזכות לתשלום עמלה מותנה בביצוע הזמנה בפועל באתר של רפאנא, אישור על תשלום מצד חברת האשראי ו/או הנהלת החשבונות של רפאנא, הפקת חשבונית מס ואספקת המוצר ללקוח
 2. הסכומים להם יהיה זכאי האפילאייט הם לפני מע”מ ככל שהמע”מ רלוונטי ולפני ניכוי מס במקור כמתחייב על פי דין.
 3. גובה העמלה עומד על 20% לאחר רכישה של גורם שלישי באמצעות הלינק.
 4. האפיליאייט יכול להיכנס לדשבורד המערכת ולראות כמה גולשים רכשו דרך הלינק שקיבל
 5. תנאי מקדמי לתשלום העמלה הוא כי האפילאייט יעביר לרפאנא את המסמכים הבאים:
 6. במקרה של אדם פרטי/ עוסק פטור – צילום תעודת זהות מאושר לרבות ספח וכן צילום רשיון נהיגה/ דרכון.
 7. במקרה של עוסק – צילום תעודת זהות מאושר לרבות ספח וכן אישור על גובה המס שיש לנכות במקור וכן אישור על תקינות ניהול ספרים.
 8. במקרה של חברה – העתק מאושר של תעודת התאגדות ותקנון, אישור עו”ד/ רו”ח על מורשי החתימה של החברה וכן אישור על גובה המס שיש לנכות במקור וכן אישור על תקינות ניהול ספרים.
 9. עוסק פטור- צילום תעודת זהות מאושר לרבות ספח וכן אישור על גובה המס שיש לנכות במקור וכן אישור על תקינות ניהול ספרים.
 10. בנוסף על התנאי המקדמי הקבוע בסעיף “תשלום עמלות” על סעיפיו הקטנים תנאי מקדמי נוסף לביצוע התשלום הינו כי השותף יגיש דרישה כספית באמצעות המייל ל- רפאנא, ויודגש כי תנאי זה הינו במצטבר לתנאים שבסעיף “תשלום עמלות”
 11. תנאי התשלום הינם שוטף + ,30 קרי התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מתום החודש בו נתקבלו כל המסמכים הנדרשים לרבות חשבונית המס כאמור.
 12. ספרי החשבונות ומערכות רפאנא יהוו ראיה מכרעת בכל הנוגע לנתוני העמלות.
 13. כל תחילת חודש יקבל האפילאייט למייל הודעה בדבר סכום העמלה לה הינו זכאי, אם יבחר בכך.
 14. הזכאות לתגמול תתקיים לאחר ביצוע הזמנה בפועל, אישור תשלום מצד חברת האשראי ואנשי החברה, הפקת חשבונית מס קבלה ללקוח ואספקת המוצר.
 15. ביצוע התשלום יהיה כדלקמן:
 16. במקרה של אדם פרטי – תשלם רפאנא את העמלה ללא מע”מ ובניכוי המס במקור בהתאם לאישור המס שיעביר האפילאייט ובהיעדר אישור לפי השיעור הקבוע בחוק.
 17. במקרה של עוסק פטור – תשלם רפאנא את העמלה ללא מע”מ והאפילאייט מתחייב להוציא קבלה לרפאנא בתוך 5 ימים ממועד קבלת התשלום. עיכוב בהוצאת קבלה יזכה את רפאנא לעכב תשלומים עתידיים להאפילאייט.
 18. במקרה של עוסק מורשה או חברה בע”מ, ידאג האפילאייט להוציא חשבונית מס. החשבונית תוצא על סך העמלה כולל מע”מ כפי שיחול במועד הוצאת החשבונית ועל שם לאוד שיווק בע”מ עוסק מספר 516315280 לאחר ביצוע התשלום יוציא האפילאייט בתוך 5 ימים קבלה ויעביר אותה במייל אל info@rafena.com
 19. רפאנא תהא רשאית לעדכן מעת לעת את עמלות ההאפילאייטים.

 

התחייבויות ודגשים טכניים.

 1. רפאנא תפעיל “עמוד שותפים” – עמוד בעל גישה מוגבלת לשותפים רשומים בלבד (אשר אושרו על ידי צוות האתר), בו יוכלו לצפות ב”לייב” בנתוני המכירות וההמרות אשר שוייכו אליהם. ההתחברות לעמוד השותפים תהיה באמצעות פרטי הגישה לאתר (אימייל וסיסמא אישית) בדומה לכניסת הלקוחות.
 2. על השותף להשתמש בקישורים הכוללים את קוד השותף האישי שלו בלבד (=aff), וזאת על מנת שהמערכת תשייך את המכירות אשר נסגרו דרך קישורים אלה אליו.
 3. מעבר דרך “קישור שותף” הכולל קוד שותף שותל בדפדפן הלקוח קוקיז (עוגיות) למשך 2 ימים. כל עוד הגולש לא עבר דרך “קישור שותף” אחר, כל מכירה שלו תשוייך במהלך תקופה זו לשותף דרכו עבר ראשון.
 4. רפאנא אינה אחראית באם הגולש בחר שלא לשמור קוקיז ברמת הדפדפן ו/או ניקה את היסטוריית הגלישה / נתוני הגלישה בדפדפן. במקרה כזה המעקב אחר הגולש יבוטל והשותף לא יתוגמל על המכירה העתידית ולא תעמוד לו כל דרישה או טענה כנגד רפאנא.
 5. כאשר הגולש עובר דרך מספר “קישורי שותף”, המערכת תשייך את המכירה שלו לשותף האחרון דרכו עבר.
 6. יובהר כי כל פרסום ישיר של החברה או של אתרי השוואת מחירים יחשב כשותף אחר ולכן לקוח שיופנה ממקורות אלו יחשב כאילו הופנה על ידי שותף אחר.
 7. שותף לא יבוא בטענה אם כתוצאה משימוש בקוד חל שיבוש או תקלה במערכת.
 8. השותף שבוחר להטמיע את הקוד מאשר שהינו בעל ידע מתאים לביצוע ההטמעה של הקוד ומאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכל נזק או שיבוש שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון בקוד על ידו או על ידי מי מטעמו.
 9. המערכת תשייך לשותף הזמנות אשר שולמו ונעשו דרך אתר האינטרנט של החברה בלבד.
 10. יובהר כי העמלה עבור המרות משתנה ממוצר למוצר, וייתכן כי תשתנה מפעם לפעם לפי שיקולה הבלעדי של רפאנא וללא חובת יידוע מראש או בכלל.
 11. יובהר כי אין להפעיל קמפיינים ממומנים ברשת (גוגל, פייסבוק וכדומה) על “קישור שותף”. שותף אשר יעבור על כלל זה, חשבונו ייחסם.