תקנון מבצע פסח סייל לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

להלן תקנון ומדיניות מבצע פסח סייל לחברי מועדון ומצטרפים חדשים לאתר Rafena.com ברכישה באתר

להלן המבצע:

חברי מועדון ומצטרפים חדשים לאתר רפאנא יהיו זכאים ל-20% הנחה על מוצרי נייצ’ר-פארם הזמינים למכירה באתר למשך שבוע המבצע.

כמו כן ברכישה שניה באתר למשך שבוע המבצע יהיו זכאים חברי המועדון ל:

ברכישת 2 מוצרים ברכישה השניה באתר יהיו זכאים לקבל 25% הנחה + משלוח חינם

ברכישת 3 מוצרים ברכישה השניה באתר יהיו זכאים לקבל 30% הנחה + משלוח חינם

ט.ל.ח.

המבצע מוגבל בזמן למשך שבוע בלבד.

לאתר Rafena השיקול הבלעדי לתוקף המבצע או/ו לשינויים בזמנים הקשורים לקיום המבצע.

המבצע הוא על רכישה דרך האתר .

מבצע פסח סייל לחברי מועדון ומצטרפים חדשים אינו כולל כפל מבצעים ו/או נתון להחלטתם הבלעדית למי ינתן במידת הצורך כפל מבצעים, אינו כולל קרמים (גם לא של חברת Nature-Pharm) ואינו כולל את מחיר המשלוח (יש להתעדכן במדיניות משלוחים באתר או מול נציג המכירות)

מספר ימי משלוח עד 4 ימי עסקים על פי ימי ושעות הפעילות – מספר ימי משלוח לקבלת פריט הינם באחריות חברת המשלוחים וייתכנו ויחולו עיכובים שאינם קשורים אלינו

אין כפל מבצעים, אין כפל הנחות המלאי מוגבל ל-1000 מוצרים בלבד

היות ומספר הפריטים מוגבל וייתכן ויהיה עומס הזמנות על מערכת ההזמנות, לא תהיה על טענה מצד הלקוח/גולש במידה ולא הספיק לממש המבצע והמוצר הפך ללא זמין במלאי תוך כדי הליך הרכישה

בהשתתפות במבצע הנכם מאשרים את תנאי המבצע

הוראות כלליות:

תקנון זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין יגברו בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בנוגע לפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר החברה,

ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה.

מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והגולש המשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.

המשתתף מבין ומסכים לכל הוראות תקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות, לרבות שלבי הכנסת מבצע פסח סייל לחברי מועדון ומצטרפים חדשים ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותר בזאת על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.

החברה תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין והמשתתף מסכים לפיקוח על הפעילות הנ”ל.

המשתתף בפעילות מסכים ומאשר כי ידוע לו שעל אף מאמצי החברה עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה.

המשתתף בפעילות מסכים ומאשר כי היה וארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל ו/או עקב כח עליון, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרם לו.

יובהר למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב אירועים אלו כאמור.

החברה תהא רשאית בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה, מתכונתה, נהליה, ותקופתה על פי שיקול דעתה המוחלט. על שינוי כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר Rafena.com ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון.

בכל מקום שרשום בתקנון זה כי שיקול הדעת הינו של החברה, לא תהא כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי חברת Rafena.com או מי מטעמה בגין השיקולים שהפעילה, ושיקול הדעת יהא בלעדי שלה, ולא תחול עליה כל חובת נימוק, כמו כן, בחירת השופטים הינה סופית ובלתי-ניתנת לערעור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות ו/או מהתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא לכבד את מבצע פסח סייל לחברי מועדון ומצטרפים חדשים לידי מי שהשתתף בפעילות תוך ביצוע עבירה או במעשה שאינו כדין.

במידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או למימוש קוד הקופון/ההנחה הרלוונטית בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.

ההשתתפות בפעילות/מבצע הינה באחריותו המוחלטת והבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף בגין כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות/מבצע.

בהשתתפות במבצע הנחכם מסכימים כי החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפריטים בכל רגע נתון.